تعرفه ایمپلنت - کلینیک دندانپزشکی دکتر شهاب محمدیایمپلنت KME
۱  میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

در ۳ قسط

ایمپلنت دنتیوم
۲.۵     میلیون تومان
در ۳ قسط
ایمپلنت کره ای
۲.۵  میلیون تومان
در ۳ قسط
ایمپلنت آلمانی
۳.۵  میلیون تومان
در ۳ قسط
ایمپلنت آمریکایی
۴.۵  میلیون تومان
در ۳ قسط
ایمپلنت سوئیسی
۵.۵  میلیون تومان
در ۳ قسط
ایمپلنت یک روزه و فوری (ایمپلنت دیجیتال)
۴.۵  میلیون تومان
در ۳ قسط


سوال خود را مطرح کنید.