تعرفه ایمپلنت - کلینیک دندانپزشکی دکتر شهاب محمدیایمپلنت KME
۱  میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

در ۲ قسط

ایمپلنت دنتیوم
۲.۵     میلیون تومان
در ۲ قسط
ایمپلنت کره ای
۲.۵  میلیون تومان
در ۲ قسط
ایمپلنت آلمانی
۳.۵  میلیون تومان
در ۲ قسط
ایمپلنت آمریکایی
۳.۵  میلیون تومان
در ۲ قسط
ایمپلنت سوئیسی
۴.۵  میلیون تومان
در ۲ قسط
ایمپلنت یک روزه و فوری (ایمپلنت دیجیتال)
۴.۵  میلیون تومان
در ۲ قسط